sacha stone keynote presentation: arise homo sapiens